Kadri Erol Yoldaş Komünist Hamlesi İçin Görev Başına!

Kadri Erol Yoldaş Komünist Hamlesi İçin Görev Başına!

Türkise Komünist PartisiTürkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin 6 Ekim 2016 Tarihli Çağrısı

10 Ekim 2015 en acı günlerimizden biri. Yeri çok zor doldurulabilecek olan Merkez Komitesi üyesi yoldaşımız Kadri Erol’u ANKARA KATLİAMI’nda yitirdiğimiz gün...

Erol yoldaş, “Atomize edilmeye çalışılan Türkiye Komünist Partisi’nin atomların- dan biri de benim. Partimizin tekrar örgütlenmesinde görev alabildiğim için gururlu ve onurluyum, verilecek her göreve talibim” demişti. Bu kararlılığını sözü ve özü ile Gezi Direnişi’nde, Kürt halkına karşı yürütülen terör ve imha savaşına karşı Kürt halkıyla somut dayanışmada, inşaat işçileri örgütlenmesinde şantiyelerde, Validebağı dayanışmasında, Kartal-Maltepe örgütlenmesinde, onbinlere ulaşan gazete çalışmasında, gençler ile fiili dayanışmasın- da ve daha birçok alanda gösterdi. Günlük yaşamının her saati onun için mücadele an- lamına geliyordu. O’nun için pazarda alışve- riş yaparken pazarcıya, minibüs ile seyahat ederken yanındaki yolcuya veya şoföre, her yerde her zaman komünizm propagandası yapmak olağan günlük yaşamının özüydü. Partimizin politikasını anlayacakları şekilde aktarıyordu, kalıcı bağlar kuruyordu.

Erol yoldaş 16 yaşından, fiziken yitirdiği- miz güne kadar nefes alıp verir gibi bir ko- münist olarak yaşadı ve kavga eri olarak işçi sınıfının onurlu mücadelesinde yerini aldı. Fi- ziken aramızdan ayrılması sınıf düşmanımızı sevindirmesin. Burjuvazi onu kanlı bir komp- lo sonucu onlarca yoldaşı ile birlikte katletti. Erol yoldaşımızın 16 yaşında başlayan kav- gasını bugün ve gelecekte sürdürmek tüm TKP’lilerin görevidir.

EROL YOLDAŞ ÖLÜMÜ İLE DAHİ KAV- GAMIZA GÜÇ KATMIŞTIR sözünü mücadele içinde doğrulamak için gün görev üstlenme ve yerine getirme günüdür. Burjuvazinin fa- şist katil köpeklerine O’nu aramızdan fiziken almakla daha büyük hata yaptıklarını göster- mek için, Erol yoldaşımızın katillerinden he- sap sormak için, O’nun dökülen kanını yerde bırakmamak için, gecemizi gündüzümüze katalım ve O aramızdaymışçasına cellatların üzerine yürüyelim.

Erol yoldaşın mücadelesini sürdürmek, O’nu günlük çalışmalarımız, eylemlerimiz, direnişlerimiz, kavgalarımız içinde yaşatmak ile mümkündür.

Merkez Komitemiz Erol yoldaşımızın fizi- ken toprağa düştüğü tarihin birinci yıl dönü- mü olan 10 Ekim 2016 tarihi itibarıyla, par- timizin kurucuları ve ilk MK üyeleri Mustafa Suphi ve 14 yoldaşımızın katledilmelerinin 96. yıl dönümü olan 28-29 Ocak 2017 tari- hine kadar KADRİ EROL YOLDAŞ KOMÜNİST HAMLESİ’ni başlatıyor. TKP MK üyemiz De- niz Yoldaş’ımızın (Mustafa Asım Hayrullahoğlu) 12 Eylül faşist diktatörlüğünün işken- cehanelerinde katlediliş tarihi olan 16 Kasım 1982’nin 34. yıldönümü hamle sürecimizin ortasında yer alıyor. Erol, Deniz, Suphi ve kavgada düşen tüm yoldaşlarımızı yaşatmak için kavgayı büyütmek TKP’yi işçi sınıfı ve devrimci gençlik ile bağlamak, yığın bağlarını güçlendirmek, politik etkisini artırmak ile eş anlamlı- dır. Marksist-Leninist ideolojik, politik ve örgütsel formasyonu- muzu geliştirmek bu hamlede kadrolarımızın program dahi- linde yürütecekleri bir çalışma olacaktır. Devrimci teori olmadan devrimci pratik, devrimci pratik olmadan devrimci teori olmaz !

Bu hamle yaşamdan kopuk bir hamle de- ğildir. AKP-Saray Rejimine karşı, Kürt halkının özgürlük mücadelesini geliştirmek, OHAL’in işçi sınıfımıza ve emekçi halklarımıza dayattı- ğı hukuksuzluklara karşı direnişi yükseltmek, Türkiye’nin Orta Doğudaki savaş maceraları- nı durdurmak, işbirlikçi oligarşinin iktidarına son vermek için günlük mücadelelerde, dire- nişlerde, devrimci hamlelerde diğer devrimci güçler ile birlikte sa arı sıklaştıracağız. İliğine kadar sömürülen işçi sınıfımızın, ezilen yok- sul emekçi halklarımızın savaşsız ve sömü- rüsüz bir düzen için mücadeleye katılımını artırmak, devrimin ordusunu örgütlemek için bıkmadan, usanmadan, yılmadan çok çalışacağız.

KADRİ EROL YOLDAŞ KOMÜNİST HAMLESİ önümüze üç temel görev koyuyor:

BİR: Likidasyonu kırma sürecinde yaratı- lan nitel gücü nicel güce yükseltmek.

İKİ: Partiyi gençlik ile bağlamak, Fabrika- larda kaleler oluşturmak.

ÜÇ: Yığınsal, savaşkan, legal bir Türkiye Komünist Partisi yaratmak ve Türkiye’nin po- litikasına müdahil olacak bir güç durumuna yükselmek.

Yoldaşlar !
Bi
z komünistiz, yeniden doğarız ölümlerde.

Bu bilinç ve kararlılıkla komünist irade ve özverimiz, olanca fedakarlığımız ve gözü pekliğimiz ile KADRİ EROL YOLDAŞ KOMÜNİST HAMLESİ hedeflerini yaşama geçirmek için İLERİ !

Erol yoldaşın kanı yerde kalmayacak !
Unutmayaca
ğız ve Unutturmayacağız!
Ya
şasın Türkiye Komünist Partisi !
Daha Güçlü TKP - Sosyal
ist Türkiye !

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi
(www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır.) 


Konuyla ilişkili diğer makaleler