Temmuz 2015 Verilerine Göre; Sendika Sayısı ve Sendikalı İşçi Sayısı Arttı

Temmuz 2015 Verilerine Göre; Sendika Sayısı ve Sendikalı İşçi Sayısı Arttı

29 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Temmuz 2015 istatistiğinde ilk dikkati çeken, sendikalı işçi sayısındaki % 11 oranındaki artıştır. Sendikalı işçilerin sayısı 1.429.056’ya yükselmiştir.

Elbette bu artış sendikalı işçi oranında çok büyük bir değişikliğine henüz neden olacak nitelikte değildir. Çünkü hala sendikalı işçilerin toplam işçiler içindeki oranı % 11,21 düzeyindedir.

Sendikalı işçiler ile birlikte sendika sayısından da artış gözlenmiştir. Sendika sayısı % 10,96 oranında artarak 162’ye çıkmıştır.

Yeni kurulan sendikaların işkollarına göre dağılımına baktığımızda: Gıda işkolunda 2, Dokuma işkolunda 3, Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkolunda 2, Konaklama ve Eğlence işkolunda 3, Savunma ve Güvenlik işkolunda 2 ve Genel İşler işkolunda ise 3 yeni kurulmuştur. Ocak istatistiğinde Genel Hizmetler işkolunda bulunan bir bağımsız sendika ise bu istatistikte Taşımacılık işkoluna geçmiştir.

Bir yanılgıya düşülmemesi bakımından şunu belirtmekte yarar vardır; kurulmuş işçi sendikası sayısı bundan daha fazladır. İstatistikte yer alanlar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kayıt yaptıranlardır.

Bir diğer sevindirici sayılabilecek gelişme ise işkolu barajını aşan sendika sayısının da artmış olmasıdır. 5 işkolundaki 6 sendika daha işkolu barajını aşmıştır. Bu dönemde ilk kez işkolu barajını aşan sendikalar; Öz İletişim (Hak-İş), Öz Toprak (Hakİş), Enerji-İş (Hak-İş), Güvenlik-Sen (DİSK) ve Ö.G.K. Sen (Bağımsız) olmuştur. Böylece işkolu barajını aşan sendikaların sayısı da 49’dan 55’e yükselmiştir.

İşçilerin en yoğun örgütlü olduğu işkolu % 32,85 ile Banka, Finans ve Sigorta işkoludur. Bunu % 27’yi aşan oranlarıyla Savunma ve Güvenlik ile Genel İşler, % 26 oranı ile Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık, % 25,14 ile Enerji, % 23,84 ile İletişim, % 20,68 ile Çimento, Toprak ve Cam işkolları izlemektedir. Örgütlülüğün en düşük olduğu işkolunun ise % 2,34 oranı ile İnşaat olduğu anlaşılmaktadır.

Türk-İş’teki erime devam ediyor

İşçi sendikalarının üst örgütlerine göre dağılımlarına bakıldığında toplam sendikalı işçiler içinde Türk-İş’in hala önemli bir oranı temsil ettiği görülmektedir. Türk-İş üye sayısını % 2,61 oranında artışmış olsa da toplam sendikalı işçi içindeki oranında bir erime meydana gelmiştir.

Bir önceki istatistik döneminde Türk-İş’in payı % 66’dan Temmuz 2015 istatistiğinde bu pay % 59’a inmiştir.

İktidarın desteğini alan ve aynı şekilde iktidara her türlü desteği sunan Hak-İş’in yükselişi ise sürmektedir. Hak-İş üye sayısını % 28 oranında artırmıştır.

Bir önceki istatistikteki payı % 23 olan Hak-İş, bu istatistikte payını %27’ye çıkarmıştır.

DİSK’in son altı aylık dönemde üye sayısı da % 16,9 oranında artırmıştır.

Üye sayısındaki artış, toplam sendikalı işçi içindeki payını bir miktar etkileyerek, bir önceki dönemde % 9,46 olan payını % 10’a yükseltmesini sağlamıştır.

Aksiyon-İş’in üye sayısını % 7,14 oranında artışmış olması sendikalı işçiler içindeki payını etkilememiştir.

Sayıları giderek artan bağımsız sendikalarda ise çok fazla üye hareketliliği gözlenmemektedir. Son istatistiğe göre bağımsız sendikalardaki üye işçi sayısı 26.413 olmuştur.

Ergün İŞERİ (www.sendika.org)