TKP’nin Misyonu

TKP’nin Misyonu

Partinin misyonu işçi sınıfının tarihsel misyonu olan burjuva diktatörlüğünü yıkıp proletaryanın devletini kurmak ve sosyalist toplum düzeni üzerinden komünist amaca yürümektir. TKP’nin bunun dışında özel bir amacı yoktur ve olamaz. TKP’yi diğer tüm muhalefet partilerinden ayıran nitelik de budur. Bu anlamda, TKP’nin gerçekleştirmeyi programına aldığı amaçlar ancak işçi sınıfının ve emekçi halkların TKP’nin politik önderliğinde yürütülecek bir savaşımla yaşama geçirilebilir.

TKP, programını yaşama geçirmek için işçi sınıfı içinde örgütlenip kök salar. Burjuva devletine ve onun iktidarlarına karşı mücadele eder. Burjuvazinin devlet aparatına karşı mücadele yürütmeden, onu yıkıp yerine proletaryanın devletini kurmadan, üretim araçları üzerindeki mülkiyet sorununu çözmek için savaşmadan TKP’li olunamaz. TKP’nin savaşımı sadece şu veya bu burjuva hükümetine veya onun uygulamalarına karşı bir mücadele ile sınırlı değildir. Varolan burjuva hükümetlerine ve onların gerici, faşizan uygulamalarına karşı mücadele bütünsel bir devrimci mücadelenin kapitalizm koşullarında yürütülmesi gereken görevleridir. Bu mücadele yürütülmeden ana amaca ulaşılamayacağı gibi, ana amaç gözden kaçırıldığında da bu mücadelelerin bir anlamı kalmaz. Devrimciliğin kıstası da budur.

Bugünden yarını kurma mücadelesinin yürütülme- sinde bugün bu nitelikte bir partiye gereksinim vardır. Bu parti de TKP’dir. Burjuvazi bütün güç ve olanakları ile bu partinin mücadelesini engellemeye çalışır. Bunun için devletin birden fazla uyguladığı yöntem vardır. En başta ideolojik alanda mücadele eder. Anti-komünizm burjuva devletinin bayrağında yazılıdır. Bunu yaşama geçirmek için ise bugün ülkede yaşadığımız gibi dini ve milliyetçi faktörleri kullanarak yığınları ideolojik olarak etkiliyor. Bir diğeri örgütseldir. Devletin örgüt aparatı, komünist örgüt aparatını ana hedefe koyar. Onu bölmeye, parçalamaya, tasfiye etmeye yönelir. Bunu yaparken de bin bir çeşit yöntem kulla- nır. Nasıl ki 80’li yılların sonunda TKP’yi tasfiye etme projesini uyguladılarsa, bugün de yeni genç devrimci kuşakların komünistleşmesini ve TKP ile buluşmalarını engellemeye çalışıyorlar. Ayrıntılarına girmeyeceğiz, ancak bu amaç için gece gündüz çalışıyorlar.

TKP kendi içinde likidasyon girişimini ideolojik, politik ve örgütsel olarak aşmıştır. Şimdi gündemde olan bu niteliksel adımı devletin değişik stratejilerini boşa çıkartarak likidasyona genel anlamda son verecek adımı atmak ve legal, yığınsal, Türkiye politikasına mü- dahil olacak örgütlenmeyi yaratmaktır. Bunun yaşama geçirilmesi TKP’nin ve tüm TKP’lilerin ana görevidir.

(Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı Atılım Gazetesinin Aralık 2016 sayısı Başyazısı www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır.)


Konuyla ilişkili diğer makaleler