Yaklaşan Seçimler ve Parti Çalışmaları

Yaklaşan Seçimler ve Parti Çalışmaları

Türkiye Komünist PartisiPartimiz, 2015 genel milletvekili seçimlerinde HDP adaylarını desteklemeyi karar altına aldı. Desteklemek demek, seçim çalışmalarına aktif katılmak anlamına gelir. HDK ve HDP çalışmalarına yerel ve merkezi anlamda aktif katılan yoldaşlarımız için çok olağanüstü bir görev anlamına gelmiyor. Bu yoldaşlarımız görevlerini eksiksiz ve disiplinli bir şekilde, diğer dost bileşenlere örnek olacak şekilde sürdürmeye devam edecekler. HDP parti organlarının kararları doğrultusunda çalışmalarını büyük bir enerji ve titizlikle sürdüreceklerdir.

Partimiz açısından önemli olan diğer bir konu, yerel Parti Örgütlerimizin bu seçim sürecinde çalışmalarını nasıl şekillendirecekleridir. Öncelikle, çalışma alanlarında seçim çalışmalarına aktif katılımda bulunacaklardır. Görev alacak ve uygulayacaklardır. Bizim amacımız bu süreç içinde çalışma alanlarında kimliğimizi gizlemek değildir. HDP’de yönetici ve üye olmayan yoldaşlarımız, kendi kimlikleri ile HDP’nin seçim kampanyasına katılırken, çalışmalar içinde seçim çalışmalarının düzenini bozmadan, yeni ilişkiler kurma, ilişki kurdukları kesimler ile kalıcı ilişkiler geliştirme yönünde girişimlerde bulunacaklardır. Çalışma alanlarında halkın sorunlarını tespit etmek, o sorunlara olanaklar çerçevesinde çözümler üretme konusunda girişimlerde bulunmak, HDP’nin bu konulara müdahil olması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak yoldaşlarımızın görevleri arasındadır. Özellikle işçi semtlerinde ve yoksul mahallelerde, sorunların çözümü doğrultusunda atılan adımların takipçisi olmak, bu çalışmaları sadece seçim çalışmaları kapsamında değerlendirmemek ve sürekli hale getirmek, HDP organları dışında, sorumlu parti örgütlerimizin ve sekreter yoldaşlarımızın çalışmaların sürekliliğini sağlamaya yönelik denetimler ve yönlendirmeler yapmaları komünist yığın çalışmasının vaz geçilmez yöntemidir.

Yığınların sorunları çok yönlüdür. Yoksulluktan dolayı temel ihtiyaçlarını karşılayamayanlar vardır. Yine aynı sebepten dolayı giysi eksikliği çekenler, çocuklarının ihtiyaçlarını gideremeyenler vardır. Bu sorunlar karşısında, parti örgütlerimiz, semtlerde yürüttükleri çalışmalarda dayanışma amaçlı çalışmalar geliştirebilir, önce belediyelerin ve resmi kurumların yardım olanakları varsa onların kullanımı konusunda yol gösterici ve fiili yardım edici olabilir, ancak, bu tür olanaklar yoksa, dayanışma kasaları/fonları oluşturarak, çevrede yaşayan ilerici esnafın, durumu daha iyi olan komşuların yardımları sayesinde ihtiyacı olan ailelere dayanışma örgütlenmesini sağlayabilir.

Ailelerin çalışma ve yaşam koşullarının yanı sıra, eğitim düzeylerinden de kaynaklı, öğrenim çağında çocuklarına destek olamama durumları söz konusu olduğunda, parti örgütlerimiz, mahalle ve semt düzeyinde bu sorunlar karşısında duyarlı davranmalı ve gruplar halinde ev ödevleri yardımları, sınav hazırlıkları, yabancı dil, konularında destek kursları düzenlemelidir.

Yine aynı durumda olan yoksul semtlerinde, iş bulma zorluğu çeken aile bireylerine yardımcı olmak hedeflenmeli, dayanışma amacıyla en geniş çevremizde var olan iş olanakları araştırılarak, yoldaşlarımızın, arkadaşlarımızın, çevremizin çalıştığı iş yerlerinde iş olanakları yaratma konusunda planlı çaba sarf edilmelidir.

İşçi semtlerinde ve yoksul mahallelerde gençlerin sorunları ileri düzeydedir. Burjuvazi, uyuşturucu tacirleri ve çeteler vasıtasıyla bu gençlerin sorunlarını kendi amaçlarına alet etmektedirler. Partimizin gençlik birimlerinin ve genç yoldaşların birincil görevi bu konularda, semt ve mahalle somutunda çözüm üretmektir. Bir yandan çetelere karşı mücadele ederken, diğer yandan gençlere sosyal, sportif ve kültürel alanda alternatif aktiviteler geliştirilmesi konularında girişimci olmalıyız. Ne var ki, bilmeliyiz ki, cebinde harcayacak parası olmayan ve sabit geliri olmayan bir genç her zaman tuzağa düşebilir. O açıdan gençlere öğrenim ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak çözümler üretmek de görevlerimiz arasında olmalıdır.

Kadınların durumu bir sorunlar yumağıdır. Çalışan kadınlar, sömürü altında ezilmekte ve ataerkil feodal aile yapısı içinde, var olan sosyal sorunların, yoksulluk koşullarında bir kez daha ezilmektedir. İşsiz kadınlar ve evlerinde ev işlerini yapan, çocukları ile ilgilenen kadınlar da benzer sorunlar altında ezilmektedirler. Kadınlar alanında kadın yoldaşların itinalı ve hassas çalışmalarına gereksinim vardır. İş, eğitim ve sağlık alanlarında kadınlara somut dayanışma örgütlenmelidir. Kadınları, sosyal, kültürel ve eğitsel çalışmalar temelinde kendileri için yeni alanlara yönlendirmek partili kadınların görevidir. Çalışan kadınların, işyerlerindeki sorunlarını öğrenmek, onları sendikal bilinç ile geliştirmek, yine komünist kadınların görevidir. Kadınlar arasında evlerde sohbetler, günler düzenlemek bu alanda atılacak ilk adımlar olabilir. Özellikle kadınların sağlık sorunları konusunda aydınlatılmaları ve bilinçlendirilmeleri öne hedeflenmelidir.

Bütün bu sosyal içerikli çalışmalar parti örgütleri üzerinden üst örgütlere rapor edilmeli, sorunların tespitleri ve ele alınan çözüm yolları açıklanmalı, yetersiz kalınan alanlarda ve konularda partiden yardım talep edilmelidir. Bu çalışmaların tümü, istikrarlı ve sürekli hale getirilmelidir. Onun için adım adım gidilmeli, seçim çalışmaları vasıtasıyla mahalle ve semtlerde, ev ev, adres adres sorunlar tespit edilmeli, toplanan bu veriler parti toplantılarında değerlendirilmeli ve çalışmaların yol ve yöntemleri, araçları konusunda kararlar alınmalıdır.

Bu çalışmalar sayesinde halkın eğiliminin HDP’ye oy verme konusunda somut olarak güçlendirilmesi yanında, HDK/HDP içindeki diğer dost bileşen güçler ile eylem ve güç birliği somut pratik temelinde güçlenecektir. Tek bir amaca yönelik, omuz omuza çalışan farklı siyasi görüşlerden güçlerin birlikte mücadele etme yeteneklerinin güçlenmesi, bu süreçlerde var olan ön yargıların ve muhtemel sorunların giderilmesine de olanak sağlar. Bu bakış açısı temelinde değerlendirildiğinde dahi HDK / HDP’de faaliyet yürütme, ortak eylemlilikler geliştirme ve seçim somutunda birlikte çalışma geliştirme katılan her yapı için yeni bir kazanım ve deneydir.

Yürütülen tüm çalışmalar, seçim çalışmaları ve ona koşut olarak yerel sorunlara yönelik yürütülen çalışmalar, ilerleme kaydedildikçe, sonuç alındıkça, legal basın olanakları değerlendirilerek başka bölgelerde yürütülen çalışmalara örnek teşkil edecek şekilde duyurulmalıdır. Bölgelerdeki çalışmaların, bizzat semt ve mahalle sakinleri, işçiler, işsizler, emekliler, kadınlar ve gençlerin katılımıyla söyleşiler, etkinlik ve toplantı haberleri ile basına yansıtılması, ilgili semt ve mahallelerde basın yayın araçlarının ve gazetelerin okunmasını artıracak, dağıtımını geliştirecektir. Bu diyalektik bağ doğru değerlendirilmeli ve gazeteye yansıyan haber ve analizlerin yine bölgeye yansıtılması bir barometre işlevi görmelidir. Bu çalışmalara koşut olarak seçim toplantılarının ve etkinliklerinin basın yoluyla yaygınlaştırılması, çalışmalar salt seçim amaçlı olmadığından yığınlarda güven etmenini artıracak ve yine dönüp seçim sonuçlarının olumlu yönde etkilenmesini sağlayacaktır.

Komünistler, seçim kampanyalarını bu ilke ve yöntemler ile geliştirdiklerinde, bir yandan seçim çalışmalarında somut ve kalıcı sonuçlar alınmasına katkıda bulunacaklar, diğer yandan da işçi sınıfının ve emekçilerin burjuva partilerinin etkilerinden kurtulup komünist politikalar etrafında kalıcı olarak örgütlenmesini sağlayacaklardır.

(TKP Merkez Organı ATILIM Gazetesi Mart 2015 sayısında yayınlanmıştır. www.türkiyekomünistpartisi.org sayfasından alınmıştır.)


Konuyla ilişkili diğer makaleler