Senkromeç’te İşçileri İzinde, Sendikaları Ne Yapıyor?

Senkromeç’te İşçileri İzinde, Sendikaları Ne Yapıyor?

Senkromeç’te İşçileri Bir Etkinlikte

İzmir-Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ nde kurulu bulunan Senkromeç Fabrikası’nda çalışan 580 işçi, 5. 10. 2016 tarihinde topluca izne çıkarıldı. İşveren uzun bir süredir işçi ücretlerini ödemi- yordu. İşçiler en son olarak geçtiğimiz nisan ayında kişi başına 650 TL alabil- mişlerdi. 

Senkromeç fabrikası, dişli ve senk- romeç üreterek , özellikle traktör imal eden fabrikalara satış yapan bir kuruluş. Otomotiv sanayine de aynı ürünleri veriyor. Dövme taslaklarını, yine aynı işverenin kuruluşu olan Ersan fabrika- sı’ndan temin ediyor. Her iki kuruluş da modern teknoloji ile çalışıyor. 

Üyeleri 7 aydır maaş alamayan Bir- leşik Metal iş Sendikası, bu gelişmeler üzerine bir basın açıklaması yaparak , hükümetin SENKROMEÇ patronlarına kredi vermesini istemişti. 

Birleşik Metal İş’ in açıklamasında, 

Senkromeç’te İşçileri Bir Etkinlikte“Senkromeç, bir süredir içine girdiği krizin etkisi ile işçi alacaklarını ödeyememe nok- tasına gelmiş, en son Nisan 2016 ayında işçilere 650 TL ödeme yapabilmiş ve son- rasında çalışanlarına herhangi bir ödeme yapamamıştır. Ücretlerin ödenmemesi, ham madde temininde yaşanan sıkıntı- lar, üretim için gerekli diğer maddelerin tedarik edilmesinde yaşanan problemler nedeniyle fabrika, 13 Mayıs 2016 tarihin- den itibaren çalışamaz duruma gelmiş ve işçiler zorunlu izne çıkarılmıştır. Uzun süre- dir kredi ve teşvik almak için girişimlerde bulunan şirket yönetimine hükümetin 

kapıları duvar olmuş durumdadır. Özellik- le, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, belli sermaye gruplarına kredi ve teşvik sözü veren, uluslararası sermayeyi ülkede tutmak ve çekmek için tüm imkanlarını seferber eden hükümetin, yerli serma- ye grubu olan Senkromeç yönetiminin taleplerini görmezden gelmesi oldukça düşündürücüdür.” deniliyor. 

Fabrikanın işletilmesi için gerekli finansmanın sağlanması sorunu işveren- lere aittir. Üstelik adı geçen işverenlerin faaliyetlerinde sorun bulunmayan başka bir fabrikaları daha vardır. Sınıf ve kitle sendikacılığı yapma iddiasında olan Bir- leşik Metal İş’ in, işçi alacaklarının tahsili için başvurması gereken yolun hükümet ve işveren arasında arabuluculuk faaliye- ti olmaması gerektiği açıktır. 

Senkromeç işçileri, Birleşik Metal İş Sendikası’ na güven duymaya devam ediyor. Ancak sendika yönetiminin yaptığı bu açıklamadan da, yürütülen sendikal politikadan da memnun olma- dıklarını ifade ediyorlar. 

Kazova Tekstil işçilerinin; geçmiş de- neyimlerinin ışığında, işçi alacaklarının tahsili için mücadeleci bir hattın bir an önce tespit edilmesi ve yaşama geçiril- mesi gerekiyor. 

Senkromeç işçileri, hukuki mücadele sürecinin eylemli bir tavırla desteklen- mesi gerektiğinden yana olduklarını belirtiyorlar. 

DİSK / Birleşik Metal İş’ in “İşçilerin ve işyeri yönetiminin tek talebi, fabrika- nın tekrar çalışması için hükümetin pek çok sermayedara sözünü verdikleri kredi olanaklarından faydalanmaktır” açıkla- ması SENKROMEÇ işçilerinin sendika- dan beklentisini karşılamıyor. İşçilerin, işverenlerle birlikte, hükümetten ricacı olarak kredi talebinde bulunması sınıf sendikacılığının ilkeleri arasında bulun- mamaktadır. 

Senkromeç işçileri alamadıkları ücretlerinin hesabını işverenden iste- yeceklerdir. Sendikalarının görevi de bu süreçte mücadeleyi örgütlemektir. Gerekli finansmanı nasıl sağlayacağı işverenin sorunudur. Bu sorunu çözmek, işçi sendikasının görevi değildir. 

Politika / İşçi-Sendika / İzmir

Konuyla ilişkili diğer makaleler