Çocuk Susar Sen Susma!

Çocuk Susar Sen Susma!

Günler geçmiyor, hayat eskisi kadar güzel ve eğlenceli değil. Ne yazık ki ülke- mizde yaşanan çocuk istismarları her ge- çen gün daha fazla artıyor. Maalesef kimse eskisi kadar masum değil

Türkiye’de son 5 yıl içerisinde çocuk istismarları her geçen gün daha fazla art- maktadır.

Genel olarak toplumda hangi davra- nışların cinsel istismar sayılacağı konusun- da çok ciddi sonuçlar doğurabilecek bilgi eksiklikleri bulunmaktadır

Bilimsel olarak çocuk istismarına giren davranışlar şu şekildedir:

Cinsel ilişki içine girmesini istemek ve çocuğun hayır demesi halinde baskıda bu- lunmak, cinsel organla, elle veya parmakla temasta bulunmak şeklinde örnekler veri- lebilir,

Toplumsal yaşamı dinsel referanslarla dizayn eden siyasi iktidarın, cinsel ilişkide istek yaşını düşürmesi, küçük yaşta evlen- dirilen çocuk gelinlere göz yumulması vb. konular adliyedelerdeki her 3 istismar da- vasından birinin çocuklara yönelik olduğu sonucunu çıkarmaktadır.

Sosyal medyada gündem yaratan mil- yonlarca insan artık bu olanların kalıcı ola- rak engellenmesini istemektedir.

Çocuk istismarlarını önlemek için ço- cuklara hayır demeyi, bedenlerinin onlara ait olduğunu, sınırlarının saygıyı hakettiği- ni öğretmeliyiz.

Bir kereden birşey olmaz diyen Aile Ba- kanı Sema Ramazanoğlu, senin çocuğuna da yapılsa aynı şeyi diyecek misin?

Kızlarının belli bir yaşa geldiğinde ka- panmasını, örtünmesini isteyen aileler, er- kek çocuklarına git oğlum amcana göster diyorsa burada adalet yoktur!

Kızına sarılmak, saçlarıyla oynamak isteyen babalar bunu yaparken kız istemi- yorsa ve annesi “o senin baban kızam ne olacak” diyerek o kızın ailesine karşı güve- nini düşürür, asla böyle birşey yapmayın.

Kuran Kursu hocası tarafından Ağrı’da 9 yaşındaki tecavüz edilen çocuk, Ada- na’da düğünde 4 yaşında tecavüze uğra- yan kız çocuğu, Özgecan Aslan, Eylül ve Leyla ve daha birçok çocuğu unutmadık, unutturmayacağız.

Artık olanlara karşı susmamalıyız, ses- siz kalmayacağız, biz sustukça onlar çoğa- lacaklar. İzin vermeyeceğiz.

Eğer bugün susarsak, yarın konuşaca- ğımız bir Türkiye olmayacak.

Çocuk susar, sen susma! n Kırklareli/Lüleburgaz Halkçı Liseliler

Başkan Adayı Berke Yılmaz
Yardımcı Aday Anıl Gürel
Yardımcı Aday  Yavuzcan Günalp

Politika Gazetesi Trakya Temsilciliği