Yine ve Yeniden HDK

Yine ve Yeniden HDK

Halkların Demokratik Kongresi, oluşumundan bugüne, kuruluş amacı ve programı gereği, Türkiye’ de yaşayan halkların, inançların eşit ve demokratik bir düzende ortaklaşa bir yaşamı kurmak için mücadele sürdürüyor. Ancak, bu mücadele, gerek alınan bazı kararların uygulanma alanının bulunmaması, gerek bu kararları hayata geçirecek kadroların yeterli ve istekli olmaması, gerek bazı bileşen yapıların HDK’nin çalışma modeline uyum sağlayamaması, gerekse HDP’nin kuruluşundan bugüne, bir seçim partisi olmanın ötesinde, HDK’nin dışında ve önünde bulunup HDK’yi ikinci plana itmesi sebepleriyle sekteye uğramış; dolayısıyla, iki yıldır ifade ettiğimiz gibi, HDK’nin “yeniden yapılanma” ihtiyacı doğmuştur.

HDK, seçimler sebebiyle hep ötelenen “yeniden yapılanma” konusunda, Kasım ve Aralık ayında, her birimde (yerel meclislerde, bölge meclislerinde, il koordinasyonlarında ve merkezi düzeyde) tartışma ve fikir alışverişi için toplantılar yapıp Bileşenlerin düşüncelerini almak, 16 Ocak 2016’da Ankara’da yapılacak Konferans ve ardından 23 Ocak 2016 tarihinde yine Ankara’ da yapılacak kongrede, ortaya çıkan ortak düşünceler doğrultusunda, gerek tüzük gerekse programını yeniden oluşturup hem merkezi yönetimin hem bileşenlerin hem de yerel meclislerin görev ve yetkilerini yeniden ve açık bir biçimde belirlemelidir.

Biz de bu tartışmaya ve fikir alışverişine katkı sunmak adına, bu yapılanma sürecinde özellikle yapılması gerekenleri şöyle sıraladık:

• Şu anda HDK bileşeni olan siyasi yapılar dışında, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri de –merkezi düzeyde olmasa da- yerel meclislerde aktif görev almak üzere bu sürece dahil edilmeli.

• Mahalle ve semt meclislerinde –sınıf mücadelesiyle buluşmak ve bu mücadeleyi yükseltmek adına- “işçi” meclisleri oluşturulmalı.

• Oluşturulacak “işçi” meclislerinin çalışmaları, özellikle güncel olan “asgari ücret”, “sendikal örgütlenme”, “sosyal haklar” ve “taşeronlaşmaya karşı mücadele” konularıyla hayata geçirilmeli. Bu yerellerde işten atılanlarla, işsizlerle ve iş arayanlarla dayanışma komisyonları kurulmalı.

• Yerel meclislerde, sadece siyasi bileşen örgütlerin temsili değil, o yerellerde örgütlü “çevre-kültür-sanat-inanç vb” faaliyeti yürüten derneklerin de temsili sağlanıp o yerele özgü konu ve sorunlar üzerinden çalışmalar yürütülmeli.

Örneğin, semtlerdeki alevi dernekleri, esnaf dernekleri, köy-ilçe-il hemşeri dayanışma dernekleri, tüketim-üretimyapı kooperatifleri de bu sürece mutlaka katılmalı.

• HDK mahalle ve semt meclislerine halkın katılımı doğrudan sağlanmalı.

• Tüm bileşenler gibi, DBP de HDK bileşenleri içine katılıp HDK’nin alacağı politik ve örgütsel kararlara katılmalı.

• HDP, kuruluş sürecinde benimsendiği gibi HDK’nin siyasi temsil partisi olmalı.

• TBMM’ye seçilen HDP milletvekilleri hem seçmenleri ile sürekli irtibat halinde bulunmak, hem de HDK ruhu ile seçmenlerinin vekili olarak, seçim bölgelerinde, yerellerde, özellikle semt ve mahallelerde Halk Meclisleri’nin oluşumuna ve çalışmalarına sürekli ve doğrudan katılmalılar. HDP’li vekillerin asıl hesap verecekleri platformlar Halk Meclisleri olmalı.

Bu öneriler doğrultusunda, nasıl ki Kürt sorunu, Türkiye’nin ve sosyalistlerin sorunudur; ülkemizdeki işsizlik de ekonomik sorunlar da çevre sorunları da taşeronlaştırma da emek sorunu da Kürtlerin, dolayısıyla Kürt Özgürlük Mücadelesi’nin sorunu olmalıdır. Bütün bu sorunların üstesinden gelebilmenin yolu, bu öneriler doğrultusunda “Halkların Demokratik Kongresi”’nin yeniden yapılanması ve bu yeniden yapılanma sonucunda, tüm ezilenlerin, sömürülenlerin; imha ve inkârla yok edilmek istenen Halkların ortaklaşa mücadelesi gelişecek ve “Demokratik Halk Cephesi”’nin temelleri atılabilecektir.


Konuyla ilişkili diğer makaleler